รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการรับรองแปลง GAP
จังหวัดชุมพร
ชื่อ-สกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เลขที่ใบ Q วัน เดือน ปี ที่ได้รับ Q วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ Q ชนิดพืช
นาง ละมัย สุขวิสุทธิ์ 51 1 คุริง ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3613-3221-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง บุญมา เทพมณี 27 1 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9848-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง อัมรา สินเพชร 24 1 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9839-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย วิถี นุชนงค์ 3 1 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9871-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ชัด จิตดี 43 1 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9855-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง กำเนิด พลภักดี 4 8 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3608-8741-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง ทัศนีย์ แสงสุวรรณ 99 1 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9743-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย บุญเลิศ ชังชะนา 42 1 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9747-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง อนงค์ จำชู 67 1 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9854-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง วรรณา จำชุ 81 1 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9718-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง จินตา หนูจุ้ย 9 1 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9736-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง หวล บัวลังกา 176 5 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9829-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นางสาว ณัฐณิชา พนัสนาชี 35 5 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9823-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง หวล บัวลังกา 176 5 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9829-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง ประทุม วัฒนอุดม 173 6 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9838-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง อุษา ขอจุลซ้วน 207 6 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9253-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย เฉลิม ประพัสศร 19 6 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9824-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นางสาว เสาวภา โพธิ์น้อย 210 6 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9821-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง สุนีย์ ยรรายงสิริการย์ 153 6 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9142-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง ละเมียด มณเฑียรทอง 131 6 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9827-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง อิ่มใจ รักษ์เขต 98 6 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9826-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง ผ่องพรรณ กาญจนปัทม์ 87 7 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9828-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นางสาว ประดับศรี หนูน้อย 35 7 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9813-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ผ่องพรรณ กาญจนปัทม์ 87 7 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9828-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นางสาว ประดับศรี หนูน้อย 35 7 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9813-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง มะลิวรรณ แสงจันทร์ 32 7 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9836-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย อุทัย เสนาสวัสดิ์ 113 8 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9835-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ประจิต เพียรเก็บ 90 8 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9808-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย มณี จันทร์ณรงค์ 1 8 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9834-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง จรีย์ สมบุญ 72 8 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9806-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย บุญฉัน เพชรหญีต 117 8 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9748-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ประจิต เพียรเก็บ 90 8 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9808-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย ชวน พลยมมา 60 8 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9807-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย บุญจริง แก้วเจริญสุข 7 8 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9805-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง เย็นใจ ฉิมระฆัง 13 11 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9864-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย วิชิต คำนาเพชร 21 11 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-8865-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง วันดี จรูญฉาย 4 11 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9820-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง สมจิตร เกตุนวล 41 11 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9816-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง รัชนี ดำคำ 28 11 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9847-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง สากล แจกสินธุ์ 7 11 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9804-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง ธัญชนก ยิ่งอนันต์ 59 11 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9812-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นางสาว อวยพร ถิ่นหนองโคลน 43 11 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9818-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง สมจิตร แก้วเกตุ 42 11 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9817-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง พยอม อ่อนหนู 35 11 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9815-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย สร้าง ร่องมาลี 9 11 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9814-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นางสาว พูล ช่วยละมัย 48/2 12 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9825-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง เผื่อ แก้วอารี 168 12 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9810-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สอาด ครสุพรรณ 161/2 12 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-8929-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ลำดวน บุญจำนงค์ 28 12 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9422-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง อรวรรณ เชิดเกียรติสกุล 161 12 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9859-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เกียรติศักดิ์ สุวรรณสาม 85 12 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9857-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สุภาพ สินสมบุญ 90/1 12 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9858-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง วรรณา แท่นอินทร์ 72 12 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9837-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง อารีย์ ดวงใส 122/3 12 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9870-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ธัญญา แซ่กี่ 165 12 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9860-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย อุทัย รัตนจำนงค์ 13 12 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9830-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เกียรติศักดิ์ สุวรรณสาม 85 12 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9857-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง เรณู คงแท่น 18 12 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9846-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง อัมรัตน์ บุญทิพย์ 48/1 12 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9809-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย เชาวลิต ยังจีน 1835 12 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9495-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย เชาวลิต ยังจีน 1835 12 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9495-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย โกมล คงจันทร์ 1332 17 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3616-5126-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย สำเนียง ใจรังษี 1883 17 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9497-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง สายทอง อยู่เย็น 147 19 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9085-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง นวล ธรรมวงศ์ 24 19 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9103-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นางสาว วันเพ็ญ จารุจิตร 2 19 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9462-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ล่า ปิ่นตา 21 19 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9092-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง บัวเรียน ยืนยั่ง 1 19 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9090-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง นงลักษณ์ จารุจิตร 35 19 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9081-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย หนูสิน โนนตูม 3 19 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9101-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ชัยยา ชัยอุตย์ 6 19 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9079-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สำอางค์ ชัยอุตย์ 13 19 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9078-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ปัญญา น้อยวงษ์ 60 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9084-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง เตียมจิตร์ อินอ่อน 77 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9111-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สงวน คำพลงาม 838 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9385-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย วิมล อุทโยธา 43 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9075-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย โยธิน มุทุกันต์ 40 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9086-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย พัน ฮ่อตัน 61 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9109-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ละม่อม ยางนอก 54 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9094-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ทองเกิด รักธรรม 44 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9083-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย อุทัย ชัยอุตย์ 141 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9080-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ไพรัตน์ สอนโยธา 89 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9179-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สุมาลี ประโมทามิ 93 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9161-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง นิภาพร พละกลาง 94 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9131-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย นภาพร เกษแก้ว 37 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9108-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สุพรรณ คิดรอบ 150 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9125-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ทองใส เอกะระ 68 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9093-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย มานิต โกสาทอง 91 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9057-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ชัยสิทธิ์ ทองหาญ 64 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9182-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ประดิษฐ์พร รักธรรม 163 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9072-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย บรรทม มุทุกันต์ 100 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9082-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สุวรรณ สมรูป 839 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9073-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ภิญโญ ฮ่อตัน 107 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9077-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย จำนงค์ ประโมทามิ 844 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9044-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สมถวิล ศรีบัวบาน 836 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9060-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ฉัตรชัย ไวยะศรีแสง 145 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9167-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง เบญจวรรณ ปักไธสง 49 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9482-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สาวิตรี ศรีวงษา 48 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9461-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย หนู รักธรรม 67 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9071-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง จันทร์เพ็ญ เสน่ห์พูด 80 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9074-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สายพิณ น้อยราช 326 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9105-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สุปราณี เอกะระ 102 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9088-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สมใจ ห่อเหลิง 118 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9058-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ประนอม ยางนอก 50 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9104-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย จำนงค์ ทองฤทธิ์ 87 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9091-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เด่นชัย พิลาแลง 95 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9130-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ละอองดาว จารุจิตร 103 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9132-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ประจวบ สิทธิกรรม 101 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9087-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ทองดา ประโมทามิ 74 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9095-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ณรงค์ ทองหาร 136 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9089-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง สำราญ ถาวร 78 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9507-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย ผัน ฮ่อตัน 61 23 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3613-2997-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย สุวัตต์ มณีจันทร์ 2312   รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9518-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย สมปอง อินทสาร 1370   รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3616-7656-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย สำราญ นาคหาญ 148 4 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9258-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ปัญญา ภุมรินทร์ 8 4 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9598-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย มนัส อึ้งเซ่ง 139 4 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9460-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย อำนวย ยังปักษี 357 4 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-8793-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ประวิทย์ มณีวิหค 134 4 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9250-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ประทีป อักษรศรี 160 4 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9262-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ปัญญา มณีวิหค 143 4 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9260-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เกษม บุญฤทธิ์ 144 4 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9275-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย วิเชียร ไตรเลิศ 153 4 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9474-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย มนัส อึ้งเซ่ง 139 4 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9460-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง ปิยะนุช สุขนุ่ม 12 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9248-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง กชกร ยังกำ 11 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9222-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย หวง ศรีเวียงยา 84 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9069-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นางสาว วรรณา คงเจริญ 356 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-8963-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นางสาว พรวิไล คงสุวรรณ์ 69 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9194-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ดารุณี เขียววิจิตร 114 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-8858-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สาคร ชามโสม 118 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9200-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย วีระ เหล้าคำ 336 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-8868-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ปราณี เมฆมุสิก 239 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9472-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เติม นิยะกิจ 137 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9185-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย วิสูตร รามคล้าย 216 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9198-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สุธรรม ชามโสม 55 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9201-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง วรรณา ชามโสม 100 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9477-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นางสาว วรรณา ชามโสม 122 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9202-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย นเรศ แก้วรัตน์ 58 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9203-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ปรีชา บัวแก้ว 233 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9199-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นางสาว รุ่งตะวัน ทองพัฒน์ 109 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9318-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง กฤษณา ชูพยัคฆ์ 119 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9265-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ประเสริฐ กล่อมเอี่ยม 140 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9483-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย สุธรรม ชามโสม 55 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9201-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย วิสูตร รามคล้าย 216 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9198-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย เติม นิยะกิจ 137 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9185-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง ดารุณี เขียววิจิตร 114 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-8858-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง กชกร ยังกำ 11 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9222-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นางสาว วรรณา คงเจริญ 356 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-8963-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย สาคร ชามโสม 118 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9200-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นางสาว พรวิไล คงสุวรรณ์ 69 5 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9194-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย วิเชียร ชูมณี 160 7 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9856-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ระเบียบ มาตหมาย 41 8 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9831-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง กรรณิการ์ ขวัญกลัด 278 8 สลุย ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9832-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สมชาย แย้มรส 108 3 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9758-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย อรุณ เหมือนพิมพ์ 373 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9842-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย จาง พรหมพิชัย 185/1 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9741-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาง สุพรรณี แก้วกุล 132 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9751-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย วินัย มากประดิษฐ์ 279 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9833-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย ประพันธ์ คงสนิท 427 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-8856-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาง บังอร ประถม 456 5 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9145-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาง จำเนียร อยู่ใส 124 5 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9740-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาง สมใจ แก้วเงิน 121 5 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9739-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย วิรัช สินทะเกิด 134/1 5 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9742-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย อัฒทภร ขำกระจิตร์ 54 5 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9117-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาง เจริญ ทองอยู่คง 589 5 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9759-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นางสาว คมคาย นาคสิทธิ์ 81 5 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9738-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย ทิวา นาคสิทธิ์ 574 5 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9737-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย สมควร ทัศมาลี 356 5 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9735-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาง อุบลวรรณ อยู่ใส 124 5 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-8857-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย สินชัย โตกทอง 35 5 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9279-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย วิลาศ เจริญฉาย 27 6 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9744-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย มนตรี ตรีฉลอง 48 8 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9278-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย โรม ขาวผ่อง 57 8 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9274-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย บุญเทียน จินต๊ะนาเขต 156 8 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9100-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาง สปัน วงศ์แก้ว 45 8 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9282-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย อุทัยวุฒิ รัศมี 172 8 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9280-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย ชูชัย ศรีสุวรรณ 173 8 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9843-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย จรัญ เมืองสาคร 180/1 8 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9257-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย จเด็ด มีโพธิ์งาม 4/1 12 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9281-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย นพพร มาปากลัด 615 13 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9259-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาง ไพลิน กาบอุบล 8 13 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9276-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย สมพร ด้วงไพร 207 13 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9745-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นางสาว แพรวดี ธรรมสังวาลย์ 503 13 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9134-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย จำรัส บุญชู 465 13 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9746-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาง สมจิต ฉิมสุวรรณ 16 14 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9844-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย พงไพร จัตรานิตย์ 18 1 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9862-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย โกสิน นาคภู่ 30 1 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9872-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย อภินันท์ หนูจุ้ย 37 1 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9873-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง บุญเสื้อง ส่งนาไผ่ 26 1 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9526-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ฉลองฤทธิ์ ศรีจามร 22 1 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9141-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง บุญพา เกิดมี 35 1 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-8907-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง สุจิน ร่วมขยาย 19 1 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9476-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย สฐาพร กาละปักษ์ 11 1 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9861-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย บุญเหลือ ผูกประยูร 50 1 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9762-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาง ประภาศรี เพชรรักษา 73 2 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9617-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ลำดวน เฉียนเลี่ยน 6 2 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9850-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ศุภชัย ทองรักษ์ 120/1 2 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9819-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย จรินทร์ คลี่เกษร 8 2 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9851-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย อารอบ ศรีพักตร์ 17 2 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9853-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย ชม สวัสดิ์ศรี 61 2 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9755-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง สำรวม ตรีพิมล 54 2 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9754-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย จำเริญ สวัสดี 95 2 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9852-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง กิ้มย่อง ศรีพักตร์ 19 2 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9787-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาง เหนียว อาจหาญ 63 3 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9766-108 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 เงาะ
นาย ชง เกิดมี 64 3 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9767-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง จำลอง เภาสมบัติ 22 3 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9097-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นางสาว สุนีย์ ผูกประยูร 45 3 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9763-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาง บุญมี การประชิต 90 3 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9865-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย อำพร คงทน 79 3 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9752-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาง จินตนา คลี่เกษร 116/1 3 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9760-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย สุรีย์ จารุพงศ์ 48 3 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9764-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาง วันเพ็ญ เพชรประพันธ์ 97 3 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9768-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาง ประภาส ดำอรุณ 45 4 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9514-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย วิทยา ครุธวิถี 85 4 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9841-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาง มะลิ สอนสุภา 79 4 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9863-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย ชนะ นาคภู่ 99 4 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9619-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นางสาว วนิดา ไฝรัดถัง 77 4 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-8934-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย สำเนาว์ แขวงรถ 24 4 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9840-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย ไพศาล สุขพล 98 4 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9545-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย ขวัญชัย เอี้ยงมี 232 5 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9135-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาง อารีย์ เกิดมี 38 5 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9849-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาง บุญสม ศรีภักดิ์ 284 5 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9765-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย สาทร เพชรพิรุณ 100 6 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9753-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นางสาว ประเทียม ชุคำสงค์ 149 6 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9627-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นางสาว วรรณา แซ่ติด 413 6 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9756-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย จติพงษ์ พลวิชัย 235 6 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9267-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย ดำเนิน สำลีอ่อง 66 6 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9757-136 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มโอ
นาย บุญลบ สูตรประจันต์ 4 1 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9554-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ยุวดี พรหมศักดิ์ 50/3 1 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9553-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง อำภา เพ็ญสุวรรณ์ 46/1 1 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9536-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สุเจียร อินทองรัตน์ 94 1 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9533-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง วรรณา วุฒิ 28 1 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9558-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง กนกวรรณ ผุดมี 22/2 1 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9529-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง รวย ผุดมี 65 1 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9528-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สุวรรณ สัณฐาน 1 1 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9544-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สำนวน ทองสุข 10/1 1 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9559-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สุวัฒน์ คงมี 70/1 1 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9532-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ทิพย์นัย คงมี 100/4 1 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9535-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ใจ คงมี 100 1 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9543-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ชาญชัย คงตะโก 80 1 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9531-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย บันยาย ทองปาน 95/1 1 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9555-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ถวิล นาคสวัสดิ์ 79 1 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9530-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ชลธิชา กลิ่นหอม 25/1 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9112-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง หลั่น วงศ์รินทร์ 135 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9099-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สมร ขันอาสา 86/3 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9158-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย อารีย์ หนูวัน 1 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9539-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ศศิธร ลัดสันเทียะ 88 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9159-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ทองสุข คำมุขโซ 78 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9148-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สุวรรณ์ จันทร์ใส 81 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9170-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สุชาติ อินทร์น้อย 76 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9240-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สงัด พลมีเดช 75 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9147-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย โปย สุขสาลา 59/1 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9165-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ดารา เพียรชนะ 85/4 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9487-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ประเวส วังนาทับ 92 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9054-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ปาน จันทร์โอ 91 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9463-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย คำรณ รัตสันเทียะ 71/2 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9490-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย จำลอง ฉิมจารย์ 81 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9172-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย วิรัช แนบกลาง 96/4 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9173-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย คิด สระแก้ว 111 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9153-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง อุบล ภาสำราญ 89 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9113-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นางสาว เกวลี ชอบหวาน 109/2 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9133-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย แคว บุญหนัก 101 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9127-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ภีรพล สนใจ 77/5 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9062-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สมใจ คันดุไล 24/2 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9178-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง จิราภรณ์ แช่มช้อย 91/2 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9551-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย นิคม ชูนา 144 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9155-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย บุญเพ็ง พิมพะการ 87/1 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9056-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย จักรธร โค้วปรีชา 105/2 7 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9266-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย วิเชียร จินากอ 78 8 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9456-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง จุฑารัตน์ ชูประยูร 25/2 8 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9537-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง จุฑารัตน์ ชูประยูร 25/2 8 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9537-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สุมนต์ วัดแน่ง 9 8 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9557-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สุมนต์ วัดแน่ง 9 8 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9557-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง บุญญา ลาหนองแคน 57 8 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9396-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง บุญญา ลาหนองแคน 57 8 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9396-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง บุญตา คะเนนอก 72/2 8 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9300-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ไพฑูรย์ จันทร์สุด 72/1 8 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9269-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ไพรวรรณ แสงบางมด 22/3 8 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9376-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง พึ่งพิศ รุ่งรัตน์ 68 8 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9538-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง อุไรรัตน์ คงหินมะตัน 26/1 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9205-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย นิพนธ์ พัฒถึง 36/1 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9197-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สมยศ ยืนนาน 43/3 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9189-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สมบัติ เพ็งบุญ 30/1 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9473-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย พรชัย หิมทอง 10/9 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9286-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ประสิทธิ์ ศรีหะ 7/5 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9059-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย อนันต์ แก้วผอม 18/2 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9190-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สุนทร วิชัยดิษฐ์ 77 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9187-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย พินิจ หนุนภักดี 3/3 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9561-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ฉลาด จันทร์ผ่อง 40/5 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9196-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง อ่อนสี นาคพัฒน์ 47 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9051-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สมใจ บุญจันทร์ 7 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9212-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง กองแพง รุ่งช่วง 43 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9070-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ประสาน ขุนหลัด 13/1 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9184-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ปราโมทย์ แก้วผ่อง 18/3 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9578-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สายพิณ เพ็ชรแก้ว 13 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9188-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นางสาว กิ่งแก้ว นาคพัฒน์ 46 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9186-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย นา สีแดด 7/2 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9076-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เทิด อ่อนน้อม 16/4 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9475-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย อรัญ พรมมัน 25/1 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9451-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย จรัส รุ่งช่วง 16 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9567-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นางสาว ประทุมรัตน์ ฉายยงค์ 36/3 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9192-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ชนะพร ฉายยงค์ 36/6 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9191-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นางสาว นิตยา ฉายยงค์ 36/6 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9193-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย โกมล จักขุรัตน์ 67 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9213-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง คำพอง แสงป้อง 39/6 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9045-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ยุภา ขาวอรุณ 27/6 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9452-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สถาพร แสงศรี 23/1 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9235-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย วิโรจน์ ฉายยงค์ 36/2 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9181-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ประภา งอกเขานา 68/1 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9053-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ศรีประภา ส่งแสง 75 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9195-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สุภา จอมส่อง 10/13 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9288-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง มาลี เพ็ชรแก้ว 66/1 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9183-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง จารี วิชัยดิษฐ์ 63/3 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9319-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย นพดล เพชรทอง 24/1 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9227-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ดาริณี โฉมพงศ์ 68 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9211-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย วิฑูรย์ บุญแก้ว 50/3 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9471-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย วีระศักดิ์ ผ่องแผ้ว 63/2 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9204-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สุเพ็ญ พรมจันทร์ 29/2 10 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9239-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย ธีรศักดิ์ บุญทอง 154 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9501-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง มลทา นุ้ยสุข 4 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9391-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สำราญ เขียวคล้ำ 113 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9264-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ชรินทร์ รัตตะมาน 166 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9114-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง บุญเรือง ขจร 60 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9568-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สุริยัน ศรีสุบัติ 148 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9547-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ชำนาญ เล่าซี้ 38 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9224-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง เช้า บุญมา 138 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9454-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ขอม ขวัญใจ 52 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9562-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สมศักดิ์ พัฒสมุทร์ 179 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9527-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย พีระ เจียมดี 111 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9292-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง จำปี รวดเร็ว 35 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9066-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย พันธ์ศักดิ์ ราชยม 51 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9453-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง อี ภิรมจิตร 32 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9164-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย มานบ โอบอ้อม 26 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9570-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย พรศิษย์ พุฒภา 194 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9549-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ทวี ยังทรัพย์ 56 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9566-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย บรรยง ศรีสุบัติ 132 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9548-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สมชาย คงปาน 91 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9403-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ทวี จันทร์นพรัตน์ 136 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9550-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เฉลียว คงทอง 63/1 1 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9459-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เฉลียว คงทอง 63/1 1 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9459-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สำรวม พรมทองนาค 74 1 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9369-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง บุญธรรม สุขตะโก 41/1 1 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-8855-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ชัยสิทธิ์ สุวรรณสินธุ์ 63/4 1 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9577-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง บุญนาค ชนะ 48 1 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9368-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เชาวลิตร พุ่มคง 11/9 1 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9364-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เชาวลิตร พุ่มคง 11/9 1 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9364-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สมคิด ทองแก้ว 13/5 1 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9366-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ละออง อินทร์ทองรัตน์ 12 1 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9365-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย นฤสาร วิมุตตานนท์ 45/5 1 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9866-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง นิตยา สุวรรณสินธุ์ 63/5 1 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9564-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง นัฎยา ดารา 99/1 1 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9470-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สำเนียง เพชรพินิจ 41/3 1 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9552-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย วิจารณ์ สุขตะโก 41 1 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9367-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย อบ บุญทอง 89 2 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9441-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย พันธ์ศักดิ์ ครุฑปักษี 73 3 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9546-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ปราณีต ขวัญเมือง 130 4 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9524-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เกรียงไกร เพ่งจินดา 136/2 4 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9582-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เฉลียว ศักดิ์ชุมพล 96 4 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9534-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เอนก สุกรี 90/1 4 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9541-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ลาวัลย์ เหมะ 104 4 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9580-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สมชาย เดชโชติ 91 4 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9116-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย อนันต์ ศักดิ์ชุมพล 88/1 4 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-8864-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สำรวล ยุติมิตร 87/1 4 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-8863-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สมร พิมาน 92 4 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9569-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย อนันต์ รักขันโท 102 4 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9560-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย อภิวัฒน์ เมืองไทย 89/3 4 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9381-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ลำพันธ์ เมืองไทย 89/3 4 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9371-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย อมร ยุติมิตร 128 4 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9581-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ธนิน เคลือบทอง 150 4 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9284-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย บรรจบ หนูบรรจง 141/1 4 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9360-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง นิตยา มากท่าแซะ 89/2 4 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9049-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สมคิด สุกรี 89/1 4 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9540-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เฉลียว ศักดิ์ชุมพล 96 4 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9534-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย สมชัย ภาสภิรมย์ 24/1 5 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9579-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เฉลียว วงษ์จีน 14 5 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9585-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย แฉล้ม วงษ์จีน 67 5 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9563-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย นพฤทธิ์ หวานสนิท 10 5 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9584-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ทศพล เพชรเจริญ 3 5 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9583-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย มาโนช พรหมหาญ 38 5 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9586-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เนรมิตร ทองมาก 28/1 5 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9590-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย จัด ม่วงขาว 50 5 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9591-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง วันณา ไชยณรงค์ 28 5 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9589-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ศรีทอง อัตภิญโญ 51 5 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9592-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง เพ็ญญา ภาสภิรมย์ 24/2 5 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9587-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ประเสริฐ วงษ์จีน 56 5 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9571-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สุพงษ์ ภู่ขันเงิน 2 5 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9378-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สลัด วงษ์จีน 57 5 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9588-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย บัญญัติ จิตต์ใจดี 28/2 5 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9388-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย โกศล นาคสังข์ 29 6 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9596-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ยุพา อู๋เวียงคอย 82 6 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9593-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นางสาว อัมพร เม่นไพร 31 6 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9594-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สุนันท์ นุ้ยน้อย 9/8 6 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9354-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย โกศล นาคสังข์ 29 6 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9596-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย ณรงค์ศักดิ์ อนันตชัยศิริ 37 6 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9119-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย บุญเลิศ อัตภิญโญ 76 6 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร กษ 03-02-3629-9565-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง สุวรรณี ทองกร 5 5 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9799-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นางสาว นารีย์ วาสม 89 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9261-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย นิคม สุขปรุง 67 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9769-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สมจิตต์ มั่นสวัสดิ์ 170 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9517-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง กาญจนา วัชรเสถียร 107 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9128-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สุภา เอื้องมี 44/3 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9777-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย บุญวาศ แสงสวี 21/1 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9798-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง วันทา สังข์ด้วงยาง 32 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9774-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ประทุม ตั้งเก่ง 99/4 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9313-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย จัด เรืองแก้ว 42 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9785-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย อภิชาติ สุขปรุง 70 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9779-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย กมล สุขสมผล 102 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9406-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เพียร ช่วยยก 29 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9772-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย โอภาส คงเมือง 30 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9773-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง กลิ้ง เจือไทย 99/2 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9251-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย อุทัย คล้อยเอี่ยม 54 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9118-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สมบูรณ์ จันทร์ภักดี 72/4 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9749-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง วันเพ็ญ พงษ์เพชร 40/3 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9775-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ทองอยู่ เทียมสมชาติ 24 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9252-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง นุ้ย อ่อนหยู่ 14 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9795-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง นฤมล แก้วเงิน 27/1 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9793-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ประเดิม สุขกุล 32/1 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9229-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เล็ก เทียนศิริ 98 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9781-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สมบูรณ์ ศรีหะรัญ 27 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9770-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย อนุ แดงระยับ 47/1 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9255-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง บุญศรี จิตร์สมบุญ 97 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9780-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นางสาว โยพิน คำระหงษ์ 79/1 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9412-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง บุญนำ อักษรกาญจน์ 214 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9782-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ปาริชาติ โกมลหิรัญ 99/5 8 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9414-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ศักดา มุสิกแก้ว 215 12 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9417-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ชู ศรีพุฒ 126 12 ชุมโค ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9416-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย นอง พุ่มนิล 119 4 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9786-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย วิเชียร ศรีภิญโญ 61/1 4 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9788-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สาธิต สืบสาย 66 4 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9790-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย อภิชาติ ภักดีบุตร 99 4 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9803-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย จารึก ด้วงเผือก 58/6 5 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9338-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง วรรณี รอดประชา 44/5 5 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9615-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ภาวดี เกตุพิมล 128/1 5 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9794-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย วีรวัฒน์ จีรวงส์ 50 5 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9486-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ธงชัย ทองบุญส่ง 3 5 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9797-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สงวน คงนวล 16 5 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9800-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย มานิตย์ เตียงตั้ง 66/1 6 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9409-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย มนตรี พุ่มสุข 145 6 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9771-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ตุลา ชินวงศ์ 52 6 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9408-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ประกอบ พูลช่วย 54 6 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9845-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ชุมพล ลิ้มสุวรรณ 151/2 6 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9210-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง อุษา นวลขนาย 168 6 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9868-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง สำเนาว์ อยู่สำราญ 159/1 6 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9036-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย อนันต์ คงนวล 27/3 6 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9410-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นางสาว วณิดา ไทยปฐมพงษ์ 53/3 7 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9789-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย บุญสม หนูเทศ 31/1 7 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9802-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย แฉล้ม เปาเล้ง 86 7 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9791-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย บุญมี มารศรี 31/9 7 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9140-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย โสภณ นาคสะโร 10/1 7 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9776-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สำเนาว์ อ้นประสิทธิ์ 133 7 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9796-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สุวิทย์ เชาวนา 123 7 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9515-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย น้อย สุโพธิ์ 34/1 7 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9761-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย พล ชมภูนุช 3/2 7 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9750-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย วันชัย ภู่พายัพ 159 8 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9618-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย ชำนาญ ดวงใส 46/7 8 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9811-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สาโรจน์ พจน์พิมล 105/4 8 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9136-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย วิสันตร์ ไชยยางพานิช 140/3 8 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9411-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย บุญเจือ เพชรสังหนู 68 8 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-8976-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สามารถ ศรีภิรมย์ 111/2 8 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9801-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นางสาว นุ้ย แซ่เจียม 73/9 8 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-8885-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง นันทา ผลคิด 88/11 4 บางสน ปะทิว ชุมพร กษ 03-02-3629-9792-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย นิพนธ์ กล่อมทรง 9/2 1 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9333-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง วิภารัตน์ ออตเล่ง 15 1 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9334-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย แสวง ร่วมวงศ์ 15 1 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9335-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย จันทร์ดี ผลคิด 34 1 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9373-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง เครือวรรณ โกดานุช 20/1 1 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9226-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง สวง เสมาทัศน์ 23 1 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9361-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง สายหยุด โกดานุช 26 1 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9387-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย สุรพล คล้ายเพชร 29/3 1 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9346-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย ศุภกิจ คล้ายเพชร 29 1 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9520-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง วันเพ็ญ เตชะกัมพลสารกิจ 50 1 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9433-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง พรเพ็ญ เสนาะ 4 1 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9332-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นางสาว สุปราณี พุ่มเพียร 54/2 4 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-8953-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง กานดา ถาวรกิจ 88 4 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9489-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย สุเทพ ระเบียบโอษฐ์ 35 4 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9303-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง จรวย แดงหนองหิน 33 4 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9404-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย อารีย์ เล็มหมัด 69 4 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9120-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง เขียว จักขุรัตน์ 89/2 4 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9283-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย บุษกร ทองแก้ว 9/5 4 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9315-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง ละออ เพ็ชรร่วง 33/3 4 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9466-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง สมศรี รอดสง 82 4 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9320-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง โสภา สุขด้วง 44 6 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9498-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย พล กลึงเกลี้ยง 60/2 7 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9352-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย อุดม ธราพร 22 7 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9323-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง จิรลักษณ์ ทองมณี 15 7 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9521-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย อุทัย เสือทอง 205 7 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9443-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย ปัญญา อินทรเล่ง 29 7 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9349-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง จารี สงคล้าย 86 7 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9328-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง อรอุมา สังเลื่อน 92 7 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9307-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย ศิริชัย จิตนุ่ม 27 7 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9329-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย นอง พันสุข 110 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9314-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง เบญจมาศ พรมอยู่ 116 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9326-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย ชูชัย มีแก้ว 32 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9327-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย สิริพร สังเลื่อน 107 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9306-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง สาหรี ช่วยอุดม 96 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9455-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย สมร สังสีมา 64 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9138-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย วิทูน ดวงสถิตย์ 66/1 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9322-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย สุรินทร์ ทองคำ 43 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9312-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย ชิด ชุมทอง 47 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9324-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย พัฒนา สกุลแพทย์ 68 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9509-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย ฉัตรชัย รัตนะ 49 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9325-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย ปัญญา ใจแจ้ง 74 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9129-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง สุภา คงศานุวงศ์ 6 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9432-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย สมจิตร รักขันโท 7 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-8944-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย สายัณห์ แสงบางกา 60 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9336-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย มนัส พิณทอง 61 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9351-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง จงกลณี มานะเลิศ 1 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9350-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง บุญยิน รอดศิริ 55 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9413-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย ทองม้วน ประจิน 41 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9448-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง เยาวพร คงกลั่น 120 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9469-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง ดรุณี ทองหัตถา 96 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9398-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง กฤษดา ใยยงค์ 94 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9424-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย โกมล ลั่นซ้าย 9 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9488-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย พยุง ปานเปีย 40 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9344-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย สุนทร ใจแจ้ง 10 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-8854-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย บุญธรรม อร่ามศักดิ์ 106/2 8 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9573-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย ไพศาล ศรีใส 79 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9287-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย สายัณฑ์ แซ่ด่าน 76/1 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9249-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย นุกูล ชัยรัตน์ 95/1 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9294-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย บัว แพไธสง 90/1 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9166-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาง พรทิพย์ บัวสุวรรณ 39 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9291-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาง ปรารถนา พลคำนาค 75/4 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9375-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย สมชาย เทพสุวรรณ 94 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9430-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย ยงยุทธ สุดใจ 79/1 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9444-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย อรุณ สร้อยโคกสูง 61/1 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9169-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย ทองสุข กะการดี 56 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9065-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย เหลี่ยน นานอก 51/3 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9163-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาง สมหมาย นานอก 53 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9180-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย ประเสริฐ คำมีอ่อน 96/1 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9067-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาง สมบูรณ์ คำสะสม 57 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9465-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาง เพ็ญศรี อุดหนุน 59 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9110-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาง สุจันทร์ญา อุดมศิลป์ 12/1 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9214-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาง พึ่ง ปิวตะคุ 72 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9467-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย ชาลี สังเวช 16/4 4 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9176-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย สมศักดิ์ เพชรเลิศ 44/1 4 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9151-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย มานิต สังเวช 16/6 4 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9175-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย โสภณ เพชรเลิศ 75 4 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9150-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาง ลัดดา เพชรเลิศ 44/1 4 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9437-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย ต้อย เพชรเลิศ 75 4 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9157-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย จันที นามชาลี 71/1 4 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9177-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย เพิ่ม นานอก 140 4 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9171-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย ถาวร ธาดาจร 45 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9415-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สมศักดิ์ ศรีเพชร 14 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9096-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย จำรูญ ชัยสงเคราะห์ 26 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9230-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย อรุณ ทองเขียว 29/1 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-8794-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย สุจินทร์ คุณศาสตร์ 42 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9107-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย วิเชียร คงสกุล 501 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9421-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย สมศักดิ์ ศรีเพชร 14 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9096-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย จำรูญ ชัยสงเคราะห์ 26 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9230-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย สุภา พรหมเรือง 36 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9457-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย ประพัฒน์ พรหมเรือง 37 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9446-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย สมจิตร เบ้าคำ 41 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9055-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย ณรงค์ แดงนุ้ย 27/2 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9225-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย ถาวร ธาดาจร 45 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9415-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย วิเชียร คงสกุล 501 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9421-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย อุไร กลับกุล 8/1 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9383-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย สมพร อยู่ม่วง 11/1 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9123-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาง เทียนทิพย์ ทองเขียว 29/1 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9331-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย คำมวล นวลน้อย 29 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9330-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย อุทัย ชัยสงเคราะห์ 26 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9301-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาง นิสา พรหมเรือง 36 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9215-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย ประชากรณ์ หารปาน 33/1 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9124-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย ทองเหรียญ รัตนธิวัต 17 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9064-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย คันชิต เรียนทิศ 1/3 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9126-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย สาธิต ทองสวี 40/1 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9442-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย ประทุม เกตุประทุม 8/2 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9379-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย นิรันทร์ กลับกุล 7/7 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9384-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย สมคิด ช่วยเกิด 7/5 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-8862-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย สมชาย จันทนา 12/1 7 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9867-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย บุญเชิด ตั้งมณี 73/1 1 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9447-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง สมสวย จันทร์ยิ้ม 126 5 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9122-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นางสาว บุญเลี้ยง มวนแก้ว 114 5 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9271-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย วิรัช สุขขาว 27 5 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9374-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง สมสวย จันทร์ยิ้ม 126 5 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9122-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย อนุชิต ฤทธิ์มนตรี 71 5 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9121-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย วิรัช ยังพลขันธ์ 53 6 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9348-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย สุชาติ เหล่าอุบล 35 7 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9438-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาง ลัดดา บุญเชาวนะ 79 7 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9523-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาง เจริญ ชำนาญตะคุ 10/2 7 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9160-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาง พินิจ แก่นกูล 56/1 7 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9370-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย วรนาถ โต๊ะกล่ำ 59 7 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9372-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง สุนีย์ ศตรัตนพะยูน 145 8 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-8903-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง วาสนา ผิวงาม 44 9 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9321-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย จันทร์มาศ เทพพิทักษ์ 40 11 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9340-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย พินิจ พวงศรี 39 11 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9339-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย นิวัฒน์ ทิพย์บุญทรัพย์ 46 12 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9341-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย วุฒิชัย จันกระพ้อ 145 13 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9420-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย เจริญ ทิพย์บุญทรัพย์ 69 13 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9209-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง อลิษา วาสินธุ์ 5 13 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9221-133 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มเขียวหวาน
นาง รัตนา เขียวศรี 115/3 13 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9392-133 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มเขียวหวาน
นาย สุคนธ์ ลิมป์รัชดาวงศ์ 1 14 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9435-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาย สุคนธ์ ลิมป์รัชดาวงศ์ 1 14 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9435-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาง ปราณี แก้วบริสุทธิ์ 38 16 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9345-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย เจือ จันทร์ธรรม 35/1 16 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9343-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย วิชัย เจริญพร 58 16 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9464-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง เยาวภา ชัยฤกษ์ 1 16 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9342-128 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ลองกอง
นาง สมศรี มีเพียร 46 16 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9337-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย กิตติศักดิ์ ทิพย์บุญทรัพย์ 43/3 16 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9347-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย วิชัย เจริญพร 58 16 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9464-133 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มเขียวหวาน
นาย พ่วง สมบูรณ์ 36 16 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9353-133 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มเขียวหวาน
นาง ศรีสมัย ทองศรี 57 16 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9522-133 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ส้มเขียวหวาน
นาย อำนวย มณีพร้อย 67/1 18 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9390-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย วิชัย บุญเจริญ 49 18 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9285-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นาย จำนง คงสกุล 67 18 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9436-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง สุดา จันทร์มณี 62 18 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9445-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย เช้า อินอ่อน 59 18 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9434-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาง สมหมาย แยกดวง 11 19 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9154-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย จำนอง พรหมขุนจิตร 11/1 19 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9152-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย อำไพ เขียวแก้ว 36 19 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9481-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาง รำพรรณ ศิริจิตร 37 19 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9046-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาง พิมพ์ พานพินิจ 71/5 19 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9146-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย วัน มณีบุญ 14 19 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9063-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาง สายัญ ศิริจิตร 235 19 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9047-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาย ลิว ทิพย์กระโทก 28 19 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9162-140 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 กาแฟ
นาง เรียง เพชรขุนจิตร 11/1 19 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9156-111 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 ทุเรียน
นางสาว อำพร โล่ห์สุวรรณ 55 19 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9149-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย สมพงษ์ เห็มทอง 60/1 19 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร กษ 03-02-3629-9052-126 15 มกราคม 2551 14 มกราคม 2553 มังคุด
นาย ผจญ ลงเรียง 19