รายชื่ออาสาสมัครเกษตร ตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2550
จังหวัดยะลา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ
    บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล  อำเภอ จังหวัด  
1 นายกิตติพงศ์ พรหมจันทร์ 133 1 ยุโป เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
2 นายคำรพ พูลเกิด 161/1 1 ยุโป เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
3 นายเจ๊ะวามะ ปูเต๊ะ 76 3 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
4 นางสาวณีฐวรรณ สุขาเขิน 147/3 4 หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
5 นางพรทิพย์ สุวรรณเรืองศรี 86/3 1 หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
6 นายรอสลี สะรีดอง 79 7 บุดี เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
7 นายมูฮำหมัดบัดรี เจ๊ะเล๊าะ 70/1 1 พร่อน เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
8 นายอับดุลเล๊าะ มูซอ 17/1 1 ยะลา เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
9 นายอิดือเระ มะลี 82/8 5 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
10 นายมะซูกี อารง 75 5 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
11 นายอาลียะห์ เฮ็งปียะ 21/1 3 บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
12 นางสารีปะ มะมิง 10/1 6 ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
13 นายอับดุลขอเดร์ ดอเลาะ 1 6 ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
14 นายบอรอเฮง ลือแมหะมะ 3/1 3 เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
15 นางรอมือละ เจะแต 20 2 เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
16 นายยาซิง สามะอุง 82 1 ลิดล เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
17 นายมะดารี อาลี 96/1 3 ลิดล เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
18 นางสาวรอเปียย๊ะ ดือราเซะ 11/1 5 ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
19 นางละเอียด พันแสน 1 6 ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
20 นายอภิสิทธิ์ จันทร์ดำ 60 6 ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา เกษตรอาสา
1 นางสีตีกนา เจะอาลี 50/3 3 ยะต๊ะ รามัน ยะลา เกษตรอาสา
2 นายการะมิง ดาละเล็ง 63/2 3 ท่าธง รามัน ยะลา เกษตรอาสา
3 นายรุสลี เจ๊ะหะ 6/1 4 บือมัง รามัน ยะลา เกษตรอาสา
4 นายกาลียะ เต็งมาซา 65/4 2 กาลูปัง รามัน ยะลา เกษตรอาสา
5 นาย        ลียะ 80 2 ยะต๊ะ รามัน ยะลา เกษตรอาสา
6 นายกุสมาน มะดิเย๊าะ 17 2 โกตาบารู รามัน ยะลา เกษตรอาสา
7 นายมะเล๊ะ กูเซ็ง 43 1 บาโงย รามัน ยะลา เกษตรอาสา
8 นายนิยม ดามัน 36/2 4 กอตอตีกร๊ะ รามัน ยะลา เกษตรอาสา
9 นายต่วนมือดือเลาะ กาลอ 58 3 เกะรอ รามัน ยะลา เกษตรอาสา
10 นายวันอุเซ็ง เร็งมา 2 3 บาลอ รามัน ยะลา เกษตรอาสา
11 นายมะดาโกะ หะยีสาแม 13 3 โกตาบารู รามัน ยะลา เกษตรอาสา
12 นายซอมะ กาเจร์ 7/1 2 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา เกษตรอาสา
13 นายอับดุลลาซิ เบ็ญดือราแม 15 4 บาโงย รามัน ยะลา เกษตรอาสา
14 นายอับดุลเลาะ  44/4 2 วังพญา รามัน ยะลา เกษตรอาสา
15 นางสาวกากีซะ เต๊ะลูกา 6 4 กาลอ รามัน ยะลา เกษตรอาสา
16 นายพรเทพ 6 4 กาลอ รามัน ยะลา เกษตรอาสา
17 นางสาวสีดีวาหม๊ะ ยาแม 64/4 2 จะกว๊ะ รามัน ยะลา เกษตรอาสา
18 นายอิบรอเฮง หะมะ 55 2 ตะโล๊ะกะลอ รามัน ยะลา เกษตรอาสา
1 นายยะโก๊ะ สุหลง 50/2 5 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา เกษตรอาสา
2 นายปลื้ม สุขแก้ว 13 3 ตาชี ยะหา ยะลา เกษตรอาสา
3 นายมะสาแม ลาบูอาปี 17 4 กาตอง ยะหา ยะลา เกษตรอาสา
4 นายมะรอเสะ มณีหิยา 8/1 2 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา เกษตรอาสา
5 นายหะมะ อากาปาแย 104/1 4 กาตอง ยะหา ยะลา เกษตรอาสา
6 นายอับดุลเลาะ กาโป 91/1 1 ละแอ ยะหา ยะลา หมอดินอาสา
1 นายธนัญชัย แซ่ซิน 1/6 2 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา เกษตรอาสา
2 นายพรชัย ฮามิน 157 3 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา เกษตรอาสา
3 นายพิรุณ ศิริสุวรรณ 2/9 1 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา เกษตรอาสา
4 นายโสภณ ตันติสิงปวนนท์ 8 4 ยะรม เบตง ยะลา เกษตรอาสา
5 นายดูรอแม อาแว 171 3 ยะรม เบตง ยะลา เกษตรอาสา
6 นายภูชิต แซ่ชั่น 102 1 ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา เกษตรอาสา
7 นายมิตรชัย ฐิติเมฆินทร์ 133/7 1 ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา เกษตรอาสา
8 นายหว่าง แซ่หลิน 120 7 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา เกษตรอาสา
1 นายนิธิพัฒน์  45 5 คีรีเขต ธารโต ยะลา GAP อาสา
2 นายสนธยา สังขพันธ์ 1 3 คีรีเขต ธารโต ยะลา GAP อาสา
3 นายทวีรัชต์ แดงสุข 11 4 บ้านแหร ธารโต ยะลา GAP อาสา
4 นายสมหมาย มลสุขราช 24/2 7 บ้านแหร ธารโต ยะลา GAP อาสา
5 นายอุลัย เพ็งภัตรา 25 7 แม่หวาด ธารโต ยะลา GAP อาสา
1 นายอิบสมาแอ มีดี 18/1 1 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา หมอดินอาสา
2 นายอาลี ยูโซะ 76/3 3 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา เกษตรอาสา
3 นายดือราเซะ ดือราเซะ 99/1 6 สะเอะ กรงปินัง ยะลา หมอดินอาสา
4 นายมะซอรี มาฮะ 56 1 ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา เกษตรอาสา
5 นายมะแอ กูนิง 209 4 ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา เกษตรอาสา
6 นายดือรอนิง อะเร๊ะ 44/4 1 ปุโรง กรงปินัง ยะลา ปศุสัตว์อาสา