รายชื่อเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรอง GAP ปี 2551
จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ที่ตั้งแปลง ชนิดพืช พื้นที่
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด (ไร่)
1  นาย สอบรี ดือเลาะ 1 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 4
2  นาย อิลยัส กูโน 2 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 4
3  นาย สตอปา ม๊ะสาแล 2 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 2
4  นาย เสรี อาแว 3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 3.5
5  นาย รอเซะ บินยูโซ๊ะ 3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 3
6  นาย อับดุลเลาะ มามุ 3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 10
7  นาย หะมี เปาะอาแซ 3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 3
8  นาย ซอดา เปาะอาแซ 3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 5
9  นาย เจ๊ะบือราเฮง สาและ 3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 1.5
10  นาย มาหามะยัมดี หะยีมะมิง 3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 2
11  นาย มูหามะยูโซ๊ะ หินนะ 3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 4
12  นาย สะมะแอ สะตาปอ 3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 1
13  นาย มะรูโซ๊ะ โต๊ะเซ็ง 3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 3
14  นาย รอมือลี ดามะ 3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 5
15  นาย แวอาลี วาเต๊ะ 4 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 3
16  นาย อาเด๊ะอาแว สาแม 4 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 2
17  นาย คอยา สาแม 4 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 2
18  นาย สุริยาดี ยูโซ๊ะ 4 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 3
19  นาย สะอุดี อาแวบือซา 4 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 5
20  นาย มะดารี ยีเฮ็ง 4 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 0.5
21  นาง แอเสาะ มูซอ 5 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 2
22  นาง นูรฮายาตี ดีเยาะอูแม 5 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 10
23  นาย เจ๊ะโซ๊ะ เจ๊ะหะ 5 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 2
24  นาย มะยาลี ดอเลาะ 5 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 2
25  นาย อาแว หะยีสาและ 5 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 2
26  นาย ดือราเฮง เจ๊ะหามะ 5 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 1.5
27  นาย สมาน เจ๊ะสะแม 6 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 2
28  นาง เจ๊ะรอปี อาเซ็ง 8 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 8
29  นาย มักตา ดอเลาะ 8 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 3
30  นาย มาหามะ ดือเระ 8 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 5
31  นาย เจ๊ะอูเซ็ง เจ๊ะนะ 8 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 15
32  นาย รุสดี มะลี 8 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 5
33  นาย หามะ ยูโซ๊ะ 8 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 5
34  นาย มันสูร ยูโซ๊ะ 8 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 2.5
35  นาย มะยูโซ๊ะ หะยีกือจิ 8 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 1.5
36  นาย มาหามะ ดอเลาะ 8 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 3
37  นาย มัซตา สะปากอ 8 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 20
38  นาย เจะอารง มามะ 9 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 2
39  นาย มะเย็ง แมเร๊าะ 10 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 1
40  นาย แวอูเซ็ง วานิ 13 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 12
41  นาย แวยูโซ๊ะ วาจิ 13 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 3
42  นาย อารง สีแงตายี 13 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 6
43  นาย บราเฮ็ง เปาะดาโอะ 13 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 3
44  นาย อิมราเฮ็ม สาแม 13 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 5
45  นาย อับดุลมูนี ดือราแม 13 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 2
46  นาย มาหะมะ มะเซ็ง 13 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 2
47  นาย มาฮามัดซอบรี ดาโอ๊ะ 13 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 3
48  นาย วาฮะ ยะโกะ 13 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 2
49  นาง มูเน๊าะ สะแต   บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส ลองกอง 2
50  นาย พากรี สาเมาะ 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 2
51  นาย อาหมัดอาลูวี เซ็งมิง 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 4
52  นาย มะดิง สะอิ 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 2
53  นาย บือราเฮม ดอฆอ 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 1
54  นาย อาแซ เจ๊ะแต 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 2
55  นาย มูหำหมัดเตาฟิต อูมะ 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 4
56  นาย อับดุลฮากัน ดอเลาะ 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 3
57  นาย สาและ รีแซ 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 13
58  นาย ซอรี รีแซ 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 3.5
59  นาย อับดุลเลาะห์ กาเจ 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 3
60  นาย อาแว มาเละ 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 2
61  นาย บาฮารูดิน กะเดาะ 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 2.3
62  นาย นาวาวี สะเด็ง 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 4
63  นาย รอซาลี สาแลมะ 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 2
64  นาย อับดุลเระห์มัน สาแล 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 4
65  นาย อหมัดฮาซัน บิง 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 2.5
66  นาย สะรี ปิ 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 2
67  นาย อับดุลการิม โต๊ะเด็ง 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 3.5
68  นาย มะดาโอะ บิง 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 3
69  นาย ยาโก๊ะ สาและ 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส ลองกอง 3
70  นาง รุสมีนี เจ๊ะหลง 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 4
71  นาย เจะอาแซ สูยี 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 3
72  นาย มาโนชญ์ สูยี 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 3
73  นาย มะ เจ๊ะเตะ 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 3.5
74  นาย ปิยเดช หะยีเจะหลง 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 3
75  นาง ยุพเยาว์ สกุลจี๋ 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
76  นาง พิน สายแก้ว 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
77  นาง จิตรา อุดมวัฒนเจริญ 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
78  นาง สุจินต์ แซ่ค้อ 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
79  นาง พยอม สะแต 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1.5
80  นาง แก้ว สามเสาร์ 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 4
81  นาง สุวรรณา หลงราม 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2.5
82  นาง อุบล จันทร์สกุล 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
83  นาง สุนีย์ หลงราม 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
84  นาย อาเดะ แซ่อุ้ย 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 4
85  นาย เฉลิมพล มุตตาหารัช 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
86  นาย ยาน หลีเหล็ม 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
87  นาย จุล เสาร์เพ็ชร 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 0.25
88  นาย จันทร์ แซ่ค้อ 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
89  นาย สุแท่น ทองศรีเทพ 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
90  นาย เลิศ ยะทัง 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
91  นาย อุทัย หลีเหล็ม 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1.5
92  นาย มงคล แซ่ว่อง 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
93  นาย ลับ หมานชุม 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
94  นาย แบน แซ่ว่อง 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
95  นาย วิสุทธิ์ จินดาวงศ์ 2 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
96  นาย มาหะมะฮามรางค์ สะอุ(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านจาเราะสะโต) 5 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส แตงร้าน 5
97  นาย มาหะมะฮามรางค์ สะอุ(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านจาเราะสะโต) 5 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส พริกหยวก 2
98  นาย มาหะมะฮามรางค์ สะอุ(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านจาเราะสะโต) 5 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส พริกขี้หนูผลเล็ก 2
99  นาย มาหะมะฮามรางค์ สะอุ(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านจาเราะสะโต) 5 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ถั่วพู 5
100  นาย มาหะมะฮามรางค์ สะอุ(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านจาเราะสะโต) 5 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ถั่วฝักยาว 2
101  นาย มาหะมะฮามรางค์ สะอุ(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านจาเราะสะโต) 5 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ฟักทอง 2
102  นาย มาหะมะฮามรางค์ สะอุ(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านจาเราะสะโต) 5 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ข้าวโพดฝักอ่อน 5
103  นาย มาหะมะฮามรางค์ สะอุ(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านจาเราะสะโต) 5 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ข้าวโพดหวาน 5
104  นาย มาหะมะฮามรางค์ สะอุ(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านจาเราะสะโต) 5 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ผักกวางตุ้ง 2
105  นาย มาหะมะฮามรางค์ สะอุ(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านจาเราะสะโต) 5 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ผักกาดเขียวปลี 2
106  นาย มาหะมะฮามรางค์ สะอุ(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านจาเราะสะโต) 5 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส แตงกวา 2
107  นาย มาหะมะฮามรางค์ สะอุ(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านจาเราะสะโต) 5 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ผักบุ้งจีน 5
108  นาย สุชาติ ใจดี(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านรอตันบาตู) 7 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส กล้วยน้ำว้า 5
109  นาย สุชาติ ใจดี(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านรอตันบาตู) 7 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ข้าวโพดฝักอ่อน 1
110  นาย สุชาติ ใจดี(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านรอตันบาตู) 7 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ผักกาดหอม 0.25
111  นาย สุชาติ ใจดี(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านรอตันบาตู) 7 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส พริกขี้หนูผลเล็ก 5
112  นาย สุชาติ ใจดี(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านรอตันบาตู) 7 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ไผ่ 5
113  นาย สุชาติ ใจดี(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านรอตันบาตู) 7 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ถั่วพู 0.25
114  นาย สุชาติ ใจดี(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านรอตันบาตู) 7 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส แค 1
115  นาย สุชาติ ใจดี(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านรอตันบาตู) 7 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส โหระพา 0.25
116  นาย สุชาติ ใจดี(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านรอตันบาตู) 7 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส พริกขี้หนูผลใหญ่ 1
117  นาย สุชาติ ใจดี(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านรอตันบาตู) 10 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ผักบุ้งจีน 0.5
118  นาง เพ็ญ สายแก้ว 10 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
119  นาย เจ๊ะอูเซ็ง เจ๊ะหะ   บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
120  นาง สอบารียะ เจ๊ะหลง 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 3
121  นาง เจ๊ะบูงอ สะอะ 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
122  นาย อาแว มะสาแม 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
123  นาย อาเซ็ง วาเต๊ะ 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
124  นาย ยะปา สะมะแอ 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
125  นาย ยีดิง อาแวกะจิ 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 3
126  นาย สะมะแอ สาแม 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
127  นาย มะรอนิง เปาะหลง 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
128  นาย มะยาลี อาแว 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
129  นาย อูเซ็ง มะรือสะ 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
130  นาย มือลี สะแปอิง 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
131  นาย รูดายนี ดือราแม 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
132  นาย อาแซ หะยีตาเละ 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
133  นาย อาดนาน สือแม 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
134  นาย เจ๊ะบูเต๊ะ ดิง 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
135  นาย มะราเซ็ม อารง 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
136  นาย อารง เจ๊ะหลง 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
137  นาย สะแลแม บินเงาะ 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
138  นาย มะรอนิง เจ๊ะอาลี 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
139  นาย เจ๊ะหะ เย๊ะ 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
140  นาย วิชัย อูมา 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
141  นาย คอเละ สมาแอ 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
142  นาย มะรอเสะ ซา 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
143  นาย ยูโซะ อาแว 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
144  นาย เจ๊ะสือนิ มูนิง 7 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
145  นาย ถวิล ดำละเอียด 1 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
146  นาย สุข จันทร์แดง 3 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1.5
147  นาย จรูญ จันทร์แดง 3 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
148  น.ส. จันทร์เพ็ญ สมหวัง 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1.5
149  นาง เล็ก ดำแป้น 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
150  นาง หวี เอียดทุ่งคา 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
151  นาง สมจิตร หลงราม 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
152  นาง เมียร เพ็ชรทอง 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1.5
153  นาง บุญมา รัตนสมบูรณ์ 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส มังคุด 3
154  นาง ขวัญ หมวกแดง 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
155  นาง ละออ ดำละเอียด 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
156  นาง กานดา แก้วศรี 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส มังคุด 1
157  นาง พิน เทพอำนวย 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
158  นาง พลอย หนูดำ 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 3
159  นาง ดำ หนูดำ 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1.5
160  นาง สุณีย์ หนูดำ 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1.5
161  นาง สวาท เพชรสลับแก้ว 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 3
162  นาง สวาท บกสวาทชา 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
163  นาง แดง ยอดแก้ว 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1.5
164  นาย เขียน ชินกาญจน์ 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
165  นาย สมคิด เทพษร 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1.5
166  นาย กำแพง รัตนสมบูรณ์ 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 4
167  นาย ชุม รัตนกิจ 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
168  นาย ทิตย์ เทพกำเนิด 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2.5
169  นาย สมศักดิ์ พรหมชาติ 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 3
170  นาย บุญชู พรหมชาติ 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส มังคุด 3
171  นาย แบน แก้วศรี 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 1
172  นาย ชวน หมิกใจดี 9 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส มังคุด 2
173  นาง แช่ม สามเสาร์   ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ลองกอง 2
174  น.ส. มาซือน๊ะ เจ๊ะเลาะ 2 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส มังคุด 6
175  นาย มะหะมะ เจ๊ะเด 2 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส มังคุด 3
176  น.ส. มีด๊ะ ปีเก 4 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส มังคุด 4.5
177  นาย มะหะมะรอมือลี อีแต 4 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส มังคุด 5
178  นาย สะมะแอ อิงดิง 5 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส มังคุด 5.5
179  นาย รอนิง สาและ 5 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส มังคุด 2
180  นาย สักรี บาฮา 5 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1.5
181  นาย ดอเล๊าะ ดือเร๊ะ 5 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1.5
182  นาย มะหะมะ มือเด๊าะ 5 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส มังคุด 2
183  นาง พิศ ขวัญดี 2 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1
184  นาง พุ่ม สุขสบาย 2 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1
185  นาง บัวขาว สุขสบาย 2 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1.5
186  นาง คลิ้ง เสาร์ไชย 2 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1.5
187  นาง ดำ อ่องบุญ 2 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1
188  นาง พานิตย์ มาศรี 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1
189  นาง น้อย พุฒิยืน 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 2
190  นาง ยุพิน พรหมแก้ว 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1
191  นาง บรรจบ น้อยเอียด 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 2.5
192  นาง เอี๊ยะ นุ้ยแม้น 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1
193  นาง จิ้ม ศรีวังแก้ว 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1
194  นาง สุนัน อ่องบุญ 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 2
195  นาง มะนิตย์ สุขสถาน 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1
196  นาง หวีด รัดไว้ 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 2
197  นาง เรณู ชาญแท้ 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1
198  นาง สมจิต เพ็ชรศรี 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1
199  นาง หมอง นุ้ยแม้น 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1
200  นาย บุญ น้อยเอียด 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 2
201  นาย ย่อง แดงอินทร์ 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 2
202  นาย เจริญ อ่องบุญ 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1
203  นาย แคล้ว รัดไว้ 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1
204  นาย ประสิทธิ์ ขวัญดี 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 2
205  นาย รอเฮ็ม เจะแว 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 4
206  นาง นิซง ฮายีรอเซะ 9 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 2
207  นาง ฮายีแวดีเย๊าะ เปาะมะ 9 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 3
208  นาง สีตีอุโมกลือซง เจ๊ะดาโอ๊ะ 9 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 2.25
209  นาง รอกีเย๊าะ บินนิเลาะ 9 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 2.5
210  นาง ฮายีฮาลีเม๊าะ มะอับดง 9 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1.5
211  นาง นิกาเด็ง ปาโอ๊ะ 9 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 2.25
212  นาย มะยูโซ๊ะ ตาลีอาแฮ 9 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1.25
213  นาย สมาแอ ฮายีเต๊ะ 9 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1
214  นาย นิและ หะยีนิเงาะ 9 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 3
215  นาย อับดุลตอเละ เจ๊ะแต   ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1
216  น.ส. สุพรรณี ไชยแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านตอหลัง) 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส มะระขี้นก 0.5
217  น.ส. สุพรรณี ไชยแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านตอหลัง) 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส มะเขือเปราะ 0.5
218  น.ส. สุพรรณี ไชยแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านตอหลัง) 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส มะเขือยาว 1
219  น.ส. สุพรรณี ไชยแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านตอหลัง) 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส ผักบุ้งจีน 0.25
220  น.ส. สุพรรณี ไชยแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านตอหลัง) 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส ข้าวโพดหวาน 1
221  น.ส. สุพรรณี ไชยแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านตอหลัง) 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส กล้วยน้ำว้า 5
222  น.ส. สุพรรณี ไชยแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านตอหลัง) 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส โหระพา 0.25
223  น.ส. สุพรรณี ไชยแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านตอหลัง) 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส แตงกวา 1
224  น.ส. สุพรรณี ไชยแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านตอหลัง) 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส บัวบก 0.5
225  นาง อุไรวรรณ ยอดแก้ว 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส มังคุด 2
226  นาง ลัดดา บุญเพ็ง 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส มังคุด 3
227  นาย กระจ่าง หลงราม 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส มังคุด 2
228  นาย ประเสริฐ หนูแดง 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส มังคุด 4
229  นาย ผิน วงษ์น้อย 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส มังคุด 2
230  น.ส. ยูฮานา วิศพรึก(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านป่าไผ่) 5 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส ข้าวโพดฝักอ่อน 50
231  น.ส. ยูฮานา วิศพรึก(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านป่าไผ่) 5 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส กระเจี๊ยบเขียว 50
232  น.ส. สุพรรณี ไชยแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านตอหลัง) 5 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส ข้าวโพดฝักอ่อน 1
233  น.ส. สุพรรณี ไชยแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านตอหลัง)   ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส ถั่วฝักยาว 1
234  นาย มะลี แวกือจิ 6 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส มังคุด 10
235  นาย เจ๊ะยิ เจ๊ะโซ๊ะ 6 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1.5
236  นาย มูฮะมะสกรี หะยีเจ๊ะหลง 6 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส มังคุด 1
237  นาย หามะ นาวานิ 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 4
238  นาย หามะ มันเจะ 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 6
239  นาย มูหัมหมัด ปูเต๊ะ 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 7
240  นาย มะปูซี แฉะ 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 10
241  นาย รอนิง เจ๊ะซอ 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 3
242  นาย อัสรี กือจิ 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 2
243  นาย มะนาแซ วอหะ 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 3
244  นาย มะ ฮูลูเจ๊ะหะ 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 7
245  นาย อนันต์ มะ 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 5
246  นาย อิบรอเฮม แฉะ 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 7
247  นาย มะ เจ๊ะแต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 3
248  นาย อับดุลวาฮับ โต๊ะเซะ 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 2
249  นาย ฮาเซ็น ดอเลาะ 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 6
250  นาย สะอารี ตันหยงอุตง 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 20
251  นาย อุสลัน มะ 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 2
252  นาย กอเซ็ง ปาแนม๊ะ 6 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 7
253  นาย อามัด อีแต 6 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 7
254  นาย มะหะแซ ยะซิง 7 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 3
255  นาย มาเล๊ะ เปาะกะวอ 7 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 6
256  นาย มูซอ เจะเต๊ะ 7 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 5
257  นาย มะดาโอ๊ะ หะยีมาเล๊ะ 7 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 2
258  นาย มะตอเหร์ ตันหยงอาลี 7 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 10
259  นาย มะรอพี บือราเฮง 7 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 8
260  นาย อาลียัส คาเร็ง 7 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 5
261  นาง ลีเมาะ มะสาพา 8 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 5
262  นาย สะอูดี หะยีลาเตะ 8 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 5
263  นาย อุสมาน ดือเร๊ะ 8 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 5
264  นาย สือแม มะสาพา 8 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 5
265  นาย อาแว ลาเต๊ะ 8 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 10
266  นาย อาหะมะ เง๊าะ 8 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 6
267  นาย อับดุลเลาะ สาและ   โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส ลองกอง 20
268  นาง หทัยชนก รอดหงษ์ทอง 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
269  นาง ฉวี มันทา 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 12
270  นาง สรวย สายยศ 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
271  นาง ถนอม ไชยภูมิ 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
272  นาง สุภาพ จามิกรณ์ 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
273  นาง โฮม ด่านวันดี 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
274  นาง อุดม ด่านวันดี 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
275  นาง ทอง เปนะนาม 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 4
276  นาง ร้อย เหลาคม 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
277  นาย น้อย แก่นแดง 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 4
278  นาย ประเทือง ล้านพลแสน 3 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
279  นาง วรรณา รักษาคุณ 4 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
280  นาง อนงค์นาถ ศรีนอก 4 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
281  นาง สะวินา หนูแก้ว 4 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
282  นาง สุมณฑา ศรีหมั่น 4 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
283  นาง ศรีฟอง บัญชานุชิต 4 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1.2
284  นาย พิพัฒน์ ไข่มุกข์ 4 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
285  นาย ทวี ศิริมั่น 4 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 8
286  นาย บุญเพ็ง วงษา 4 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
287  นาย พันธ์ ตั้งอยู่ 4 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 4
288  นาย ตวนมะ ปะนาวา 1 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
289  นาย ณรงค์ เจ๊ะนิ 1 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 3
290  นาย มากือตา มะปีเย๊าะ 1 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 3
291  นาย นุ เจ๊ะลาเต๊ะ 1 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
292  นาย ดือรอนิง เจ๊ะแม 1 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
293  นาย ซารูดิง มะเย็ง 1 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
294  นาย อุสมาน เจ๊ะอารง 1 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
295  นาย วิเชียร เฮ็งเอี้ยม 2 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
296  นาย อับดุลมานะ เจ๊ะนาแว 2 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2.5
297  นาง ซูไรเราะ มาลา 5 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
298  นาย เจ๊ะสือแมง แดเมาะเละ 5 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
299  นาย มะยุ มะยิ 5 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
300  นาย หำมัด มะ 5 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 3
301  นาย มัสหาเซ่ง ยูโซ๊ะ 5 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
302  นาย เปาซี ดอเลาะ 5 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 3
303  นาย ลอนี ยูน 5 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 3
304  นาย มะนาวี ดึนเลาะ 5 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 12
305  นาย มาหามะ ดาโอ๊ะ 5 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
306  นาย มะนาอิง เจ๊ะอารง 5 มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
307  นาย เปายี มามุ   มาโมง สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
308  นาย ประดิษฐ คำตา 1 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
309  นาย เชย เดิมหมวก 1 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
310  นาย พัฒน์ แก้วดำ 1 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
311  นาย ตะ คงประเสริฐ 1 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
312  นาย เสนาะ บุรานนท์ 1 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
313  นาย สมพร ทองคำ 1 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
314  นาย ชารัตน์ โฉมอุไพ 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
315  นาย ขาน จันทร์โชติ 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
316  นาย อภิสิทธิ์ จันทร์ศิริ 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 4
317  นาย บ่าว ศรีสุวรรณ์ 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
318  นาย บุญน้อย จันทรโชติ 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
319  นาย แสวง ศรีสุวรรณ์ 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 3
320  นาย สุขกรี กีนแก้ว 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 5
321  นาย แสง นิลกระวัตร์ 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2.5
322  นาย ประดิษฐ์ จันทร์ศิริ 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 3
323  นาย สมนึก นิลวัฒน์ 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
324  นาย บุญธรรม ธรรมสะโร 11 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
325  นาย จันทร์ แก้วดำ 11 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
326  นาย ขาน จันทสะโร 11 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
327  นาย เพียร มะเซ็ง 11 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
328  นาย พุฒ บุญแก้ว 11 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
329  นาง อารี รัตนะ 12 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 4
330  นาง ติ๋ม หลีเหล็ม 12 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
331  นาย สว่าง แก้วจุรัตน์ 12 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 3
332  นาย อัน จักจันทร์ 12 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
333  นาย สมพร พรหมฉ่ำ 12 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 1
334  นาย สุระ ภาระกิจ 12 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 5
335  นาย เจตร ชูราช 12 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 7
336  นาย เทพ อิ่วหวั่น 12 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 2
337  นาย จุล อินเอิบ 12 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส มังคุด 3
338  นาย วิษณุ สุขแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก) 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส แก้วมังกร 5
339  นาย วิษณุ สุขแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก) 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส มะละกอ 5
340  นาย วิษณุ สุขแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก) 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส สับปะรด 5
341  นาย วิษณุ สุขแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก) 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส ผักบุ้งจีน 2
342  นาย วิษณุ สุขแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก) 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส ข้าวโพดหวาน 2
343  นาย วิษณุ สุขแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก) 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส ข้าวโพดฝักอ่อน 2
344  นาย วิษณุ สุขแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก) 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส ถั่วแขก 0.25
345  นาย วิษณุ สุขแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก) 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส ผักหวานบ้าน 1
346  นาย วิษณุ สุขแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก) 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส แค 0.25
347  นาย วิษณุ สุขแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก) 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส ข่า 5
348  นาย วิษณุ สุขแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก) 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส ขมิ้นชัน 0.5
349  นาย วิษณุ สุขแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก) 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส ขิง 0.5
350  นาย วิษณุ สุขแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก) 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส ฝรั่ง 2
351  นาย วิษณุ สุขแก้ว(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก)   โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส กระเจี๊ยบเขียว 1
352  นาย กฤษฤทธิ์ อุดมลาภเจริญกิจ(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกไร่ใหญ่) 3 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส ผักกวางตุ้ง 0.5
353  นาย กฤษฤทธิ์ อุดมลาภเจริญกิจ(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกไร่ใหญ่) 3 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส มะระจีน 2
354  นาย กฤษฤทธิ์ อุดมลาภเจริญกิจ(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกไร่ใหญ่) 3 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส กล้วยไข่ 3
355  นาย กฤษฤทธิ์ อุดมลาภเจริญกิจ(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกไร่ใหญ่) 3 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส ผักบุ้งจีน 2
356  นาย กฤษฤทธิ์ อุดมลาภเจริญกิจ(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกไร่ใหญ่) 3 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส กระเจี๊ยบเขียว 1
357  นาย กฤษฤทธิ์ อุดมลาภเจริญกิจ(ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกไร่ใหญ่) 3 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส ถั่วฝักยาว 1