ตารางที่ 1  ผลการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครเกษตร
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2551
จังหวัด เป้าหมาย (ราย) วัน เดือน ปี ที่จัดอบรม สถานที่จัดอบรม หลักสูตรการจัดอบรม จำนวนผู้เข้าอบรม (ราย) % เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
1. ชุมพร 162 20 พฤษภาคม 2551 ห้องประชุมกรมหลวงชุมพรอำเภอเมือง - ประเมินพื้นฐานความรู้ของอาสาสมัครเกษตร 162 100.00
    21 พฤษภาคม 2551 ศาลาประชาคมอำเภอหลังสวน - บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตร    
        - หลักการประเมิน GAP พืช    
        - วิธีการดำเนินงานของอาสาสมัครเกษตร    
        - การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น (แบบ Check list)    
2. สุราษฎร์ธานี 276 พฤษภาคม-มิถุนายน 2551 อำเภอต่าง ๆ  มอบหมายให้อำเภอเป็นผู้จัด 167 60.51
3. นครศรีธรรมราช 375 18 เมษายน 2551 ห้องประชุมโครงการลุ่มน้ำปากพนัง - หลักเกณฑ์และข้อกำหนด 375 100.00
    24 เมษายน 2551 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร - กระบวนการรับรองแหล่งผลิตพืช    
      จังหวัดนครศรีธรรมราข (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) - จุลินทรีย์และการจัดการสุขอนามัย    
    25 เมษายน 2551 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลท่าศาลา - การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น (แบบ Check list)    
4. ระนอง 42 8-10 เมษายน 2551 อำเภอต่าง ๆ  - ชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ปี 2551 46 109.52
        - เทคนิคการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น    
5. ภูเก็ต 24 13 พฤษภาคม 2551     24 100.00
6. พังงา 87          
7. กระบี่ 123 8 พฤษภาคม 2551 ศาลาประชาคมอำเภออ่าวลึก   129 104.88
8. ตรัง 213 18 เมษายน 2551 -  เทศบาลนครตรัง สำนักงานเกษตรอำเภอ  - ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช 214 100.47
    1 พฤษภาคม 2551 ศาลาประชาคม สวนเกษตรกร - หลักการและแนวทางปฏิบัติ IPM    
        - จุลินทรีย์และการจัดการสุขอนามัย    
        - สารเคมีและการจัดการสุขอนามัย    
        - วิทยาการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว    
        - การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น     
9. พัทลุง 192 22 มกราคม 2551 ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน - ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค การดำเนินงาน 180 93.75
    24 มกราคม 2551 ศาลาประชาคมอำเภอตะโหมด    ปี 2550    
        - ทบทวนบทบาทของอาสาสมัครเกษตร    
        - ชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ปี 2551    
        - ฝึกปฏิบัติการใช้แบบประเมินเบื้องต้น    
10. สงขลา 312   อำเภอต่าง ๆ  มอบหมายให้อำเภอเป็นผู้จัด    
11. สตูล 75 23 เมษายน 2551 สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล - ระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 75 100.00
    24 เมษายน 2551 สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล - การจัดการศัตรูพืช    
        - การใช้สารเคมี    
        - ฝึกปฏิบัติการใช้แบบประเมินเบื้องต้น    
12. ยะลา 66 13 พฤษภาคม 2551 สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง - หลักเกณฑ์และข้อกำหนด 84 127.27
    14 พฤษภาคม 2551 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน - การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น (แบบ Check list)    
    27 พฤษภาคม 2551 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา      
13. ปัตตานี 132 13 พฤษภาคม 2551 สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี - ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช 132 100.00
    14 พฤษภาคม 2551   - หลักเกณฑ์และข้อกำหนด    
    15 พฤษภาคม 2551 สำนักงานสหกรณ์อำเภอมายอ - ฝึกปฏิบัติการใช้แบบประเมินเบื้องต้น    
14. นราธิวาส 171   อำเภอต่าง ๆ  มอบหมายให้อำเภอเป็นผู้จัด 153 89.47
รวม 2,250       1,741 77.38