ตารางที่ 3 เกษตรกรเตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อเข้าสู่การรับรอง GAP ในปี 2552
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2551
จังหวัด จำนวนเป้าหมาย (ราย) ถ่ายทอดความรู้แล้ว (ราย) % เปรียบเทียบ
  พืชอื่น ข้าว รวม พืชอื่น ข้าว รวม กับเป้าหมาย
1. ชุมพร 0 50 50        
2. สุราษฎร์ธานี 3,980 0 3,980 1,750 0 1,750 43.97
3. นครศรีธรรมราช 4,125 500 4,625        
4. ระนอง 400 0 400 511 0 511 127.75
5. ภูเก็ต 340 0 340        
6. พังงา 1,000 0 1,000        
7. กระบี่ 2,200 0 2,200        
8. ตรัง 3,100 0 3,100        
9. พัทลุง 1,700 500 2,200        
10. สงขลา 3,000 100 3,100        
11. สตูล 760 250 1,010        
12. ยะลา 1,150 150 1,300 85 0 85 6.54
13. ปัตตานี 2,500 250 2,750        
14. นราธิวาส 2,263 250 2,513        
รวม 26,518 2,050 28,568 2,346 0 2,346 8.21