ประวัติก่อตั้ง
        วิสัยทัศน์     
          อำนาจหน้าที่ 
        พื้นที่รับผิดชอบ
        โครงสร้างการบริหาร
        บุคลากร
        เกษตรกรคลื่นลูกใหม่
        เกษตรกรรุ่นใหม
     หน่วยงานภายในกรม
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     จังหวัดในภาคใต้
 
      สำนักส่งเสริมและพัฒนากรเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีประวัติการก่อตั้ง ดังนี้

      ปีพุทธศักราช 2516
      กรมส่งเสริมส่งเสริมการเกษตร ได้เริ่มก่อตั้งเป็นหน่วยงาน โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์ฝึกและนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้" เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาบุคคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรในภาคใต้

      ปีพุทธศักราช 2518
      มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และได้เปลี่ยนชื่อศูนย์ฝึกและนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ เป็น "สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ จังหวัดสงขลา" เพื่อทำหน้าที่ในการวางแผน ศึกษาวิจัย ส่งเสริมการผลิต ฝึกอบรมบุคคลากรและเกษตรกร และการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร รวมถึงการกำกับ ดูแล การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในภาค ในขณะนั้น ซึ่งได้แก่ หน่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 6 หน่วย

      ปีพุทธศักราช 2545

      กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยได้เปลี่ยนชื่อ สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็น "สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา" และใช้ชื่อดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน ศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในภาค ในขณะนั้น ได้แก่ ศูนย์ขยายพันธู์พืช 3 ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) 3 ศูนย์ ศูนย์บริหารศัตรูพืช 2 ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธู์พืชเพาะเลี้ยง) 2 ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง)1 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ไหม) 1 ศูนย์

      ปีพุทธศักราช 2548
      กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ไหม) 1 ศูนย์ ได้ย้ายไปสังกัดสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ

      ปีพุทธศักราช 2549
      กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2549 ศูนย์ขยายพันธู์พืช 3 ศูนย์ ได้ย้ายไปสังกัดกรมการข้าว ปัจจุบันมีศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) 3 ศูนย์ ศูนย์บริหารศัตรูพืช 2 ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 2 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง)1 ศูนย์