รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2553
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์
1
นางประเทือง สุขปัน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
08-3170-3748
2
นางปุณยนุช เมฆศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
08-0387-2988
3
นายประโชติ นิลรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
08-9971-2796
4
นายตรีธร แก้วเฉย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
08-9868-3198
5
นายประจวบ เพ็งประไพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
08-1095-4574
6
นางอุไร แสงภักดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
08-1597-2502
7
นายชำนาญ นุ่นดำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
08-1894-8202
8
นายพฤษ ฟุ้งเหียน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
08-7270-8742
9
นายประจบ กรุณกิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
08-3503-9672
10
นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
08-9739-1006
11
นายอำนวย แออุดม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
08-1990-2249
12
นายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
08-1977-6465
13
นายซุฟเฟียน สะอะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา
08-5040-2522
14
นายสมชาย คงประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
08-9870-8203