รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของกรมวิชาการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช
ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช)

7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
จังหวัดที่รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
1
นายสุระ รุ่งเรือง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร
ชุมพร
08-7269-2246
2
นายทินภัทร ทองมา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร
ชุมพร
08-1324-0928
3
นายวิทยา พงศาปาน
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
สุราษฎร์ธานี
08-1894-3513
4
นายอรุณ รุยันต์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
พังงา
08-7283-3568
5
นายปราโมทย์ ดำพุทธ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
กระบี่
08-1968-2698
6
นายสมคิด ดำน้อย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
กระบี่
08-9730-3032
7
นางฐาปนีย์ ทองบุญ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
08-9290-0543
8
นายสมชัย แก้วประภาค
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
08-9871-6852
9
นายวิสุทธิ์ มณีสงฆ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
ภูเก็ต
08-2247-4722
10
นางสาวสโรชา กรีธาพล
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
ภูเก็ต
0-7634-4997
11
นายโสมยพร ชาลีวรรณ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
ระนอง
08-9867-9439
12
นางประภา พงษ์อุทธา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
ระนอง
08-3280-7829
 
7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
จังหวัดที่รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
1
นางศิริกุล โกกิฬา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
สงขลา
08-1478-7070
2
นางสุมณฑา ชะเลิศเพ็ชร
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
พัทลุง
08-1748-2595
3
นายทรงธรรม บุญยะวันตัง
ช่างซ่อมบำรุงชั้น 2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
สตูล
08-4057-1768
4
นางสาวกมลภัทร ศิริพงษ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง
ตรัง
08-9806-8609
5
น.ส. สุวนีย์ ธัมมิกะกุล
นักวิชาการเกษตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
ปัตตานี
08-9654-5490
6
นางดาริกา ดาวจันอัด
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ
นราธิวาส (อ.รือเสาะ,
ยี่งอ,ศรีสาคร,บาเจาะ)
08-0565-5891
7
นายโนรี อิสมาแอ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
นราธิวาส
(อำเภอที่เหลือ)
08-4197-4849
8
นางสาวณัฐฏา ดีรักษา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
ยะลา
08-1708-7824