Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

- ว่าง -

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา

แผนงาน/โครงการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

424 หมู่ 2 ตำบล พะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90100  โทรศัพท์ 074-330260 - 62 โทรสาร 074-330263   E-mail : sdoae@doae.go.th