Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ


นายสุพิท  จิตรภักดี

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา

งานตามนโยบายสำคัญ

จุดศึกษาดูงาน

วิสาหกิจชุมชน

จำนวนผู้เข้าชม


Learning room


ข้อแนะนำ (กระบวนการเรียนรู้) ผู้เรียนควรเรียนรู้ตามขั้นตอน ดังนี้


ขั้นที่ 1 ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ และอ่านคำอธิบายรายวิชา
ขั้นที่ 2 ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ขั้นที่ 3 ผู้เรียนศึกษาบทเรียน โดยสื่อการเรียนรู้รูปแบบวีดีทัศน์ Power Point และเอกสารสิ่งพิมพ์
ขั้นที่ 4 ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน และ/หรือแบบประเมินตนเอง

หมายเหตุ บทเรียนนี้ไม่มีการบันทึกข้อมูลผู้เรียน ผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และไม่กำหนดระยะเวลาเรียน
               ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ในเนื้อหาองค์ความรู้จากสื่อต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย


  • วิชาจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช

ปฐมนิเทศวิชา  โดย :  นางทัศณี  ศุภกุล     ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา     

บทที่ 1 เชื้อราไตรโคเดอร์มา       แนะนำบทเรียน

วิทยากรโดย :     1. นางสาวอัญพิชญ์   โชติชุติพันธ์        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ        ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  จังหวัดสงขลา

                         2. นางสาวธัญลักษณ์  เกิดบัวทอง        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ          สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ จังหวัดสงขลา

ตอนที่ 1.1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อราไตรโคเดอร์มา   
                 เรื่องที่ 1.1.1 ลักษณะทั่วไปของเชื้อราไตรโคเดอร์มา     
                 เรื่องที่ 1.1.2 กลไกในการควบคุมโรคพืช 

ตอนที่ 1.2  การผลิตขยายและการตรวจสอบคุณภาพเชื้อราไตรโคเดอร์มา       
                  เรื่องที่ 1.2.1 การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา    
                  เรื่องที่ 1.2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
         
  
ตอนที่ 1.3  การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคพืช       
                  เรื่
องที่ 1.3.1 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
                  เรื่องที่ 1.3.2 การนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคพืช      
                  เรื่องที่ 1.3.3 ประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา   

  สรุปบทที่ 1 เชื้อราไตรโคเดอร์มา     

บทที่ 2 เชื้อราบิวเวอร์เรีย        แนะนำบทเรียน

         วิทยากรโดย :  นางสาวนิพวรรณ หมีทอง    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ    ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา

         ตอนที่ 2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อราบิวเวอเรีย     
                  เรื่องที่ 2.1.1 ลักษณะทั่วไปของเชื้อราบิวเวอเรีย
                  เรื่องที่ 2.1.2 การเข้าทำลายแมลงของเชื้อราบิวเวอเรีย

         ตอนที่ 2.2 การผลิตขยายและการตรวจสอบคุณภาพเชื้อราบิวเวอเรีย                    
                  เรื่องที่ 2.2.1 การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย
                  เรื่องที่ 2.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเชื้อราบิวเวอเรีย

         ตอนที่ 2.3 การใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการควบคุมแมลงศัตรูพืช       
                  เรื่องที่ 2.3.1 การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย
                  เรื่องที่ 2.3.2 ข้อจำกัดในการใช้เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมศัตรูพืช
                  เรื่องที่ 2.3.3 แมลงศัตรูพืชที่สามารถใช้เชื้อราบิวเวอเรียกำจัด
  
         สรุปบทที่ 2 เชื้อราบิวเวอเรีย       

บทที่ 3 เชื้อราเมตาไรเซียม                     แนะนำบทเรียน

         วิทยากรโดย :  นางสาวบุษยา ปล้องอ่อน    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา

         ตอนที่ 3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อราเมตาไรเซียม     
                  เรื่องที่ 3.1.1 ลักษณะทั่วไปของเชื้อราเมตาไรเซียม
                  เรื่องที่ 3.1.2 การเข้าทำลายแมลงของเชื้อราเมตาไรเซียม

         ตอนที่ 3.2 การผลิตขยายและการตรวจสอบคุณภาพเชื้อราเมตาไรเซียม      
                  เรื่องที่ 3.2.1 การผลิตขยายเชื้อราเมตาไรเซียม
                  เรื่องที่ 3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเชื้อราเมตาไรเซียม

         ตอนที่ 3.3 การใช้เชื้อราเมตาไรเซียมในการควบคุมแมลงศัตรูพืช     
                  เรื่องที่ 3.3.1 การใช้เชื้อราเมตาไรเซียม
                  เรื่องที่ 3.3.2 ข้อจำกัดในการใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุมศัตรูพืช
                  เรื่องที่ 3.3.3 แมลงศัตรูพืชที่สามารถใช้เชื้อราเมตาไรเซียมกำจัด
  
         สรุปบทที่ 3 เชื้อราเมตาไรเซียม      


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

424 หมู่ 2 ตำบล พะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90100  โทรศัพท์ 074-330260 - 62 โทรสาร 074-330263   E-mail : sdoae@doae.go.th