ผู้อำนวยการ

นายอนุชา  ยาอีด

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา

รายงานประจำปี

ตลาดเกษตรกรออนไลน์นายอนุชา  ยาอีด

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

นางสาวสุรัตน์  ศรีเดช

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร

นางจิรภัทร รัตนพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรกร


นางสุนิภา  คีรีนารถ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต

นางทัศณี  ศุภกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

424 หมู่ 2 ตำบล พะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90100  โทรศัพท์ 074-330260 - 62 โทรสาร 074-330263   E-mail : sdoae@doae.go.th