ผู้อำนวยการ

นายอนุชา  ยาอีด

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา

รายงานประจำปี

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
- ว่าง -

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร


นางอรอนงค์  ปักสังคะเณย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายฐานันตร์ สุทธิกวี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวสิรารมย์  ตันติธนิสร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางกมลพร  สุกุล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวยุพาวดี​ จุ่งสกุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

424 หมู่ 2 ตำบล พะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90100  โทรศัพท์ 074-330260 - 62 โทรสาร 074-330263   E-mail : sdoae@doae.go.th