ผู้อำนวยการ

นายอนุชา  ยาอีด

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา

รายงานประจำปี

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางทัศณี  ศุภกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางอธิฐาน  เรืองแก้ว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางปุญญิศา  ทรัพย์เพิ่ม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวธัญลักษณ์  เกิดบัวทอง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนายวิสูตร  หมัดหมีด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนายธีระวัฒน์   เฉิดละออ

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา  คงขาว

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

424 หมู่ 2 ตำบล พะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90100  โทรศัพท์ 074-330260 - 62 โทรสาร 074-330263   E-mail : sdoae@doae.go.th