ผู้อำนวยการ

นายอนุชา  ยาอีด

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา

รายงานประจำปี

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต


นางสุนิภา  คีรีนารถ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต


นางประพันตรี  ประกอบ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาววัชรี  ด้วงแก้ว

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายสุรินทร์  ยี่สุนทรง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษนางสุภาวดี  บุญสุวรรณ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวเสาวนีย์ เวชประพันธ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายเลิศพงษ์  กันภัย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นายจตุภูมิ  สังเกต

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวฮูดา แก้วศรีสม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายนุลอัฟฎา สาและ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวจิตพิสุทธิ์  ศิริพร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

424 หมู่ 2 ตำบล พะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90100  โทรศัพท์ 074-330260 - 62 โทรสาร 074-330263   E-mail : sdoae@doae.go.th