ผู้อำนวยการ

นายอนุชา  ยาอีด

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา

รายงานประจำปี

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางจิรภัทร  รัตนพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร


นางสาวอาทิตยา  จันทิตย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


นางสาวปัญชลี  สุขวิไล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสาวชญาภา  นวลรัตน์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจุฑารัตน์  จิตต์สุวรรณ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

424 หมู่ 2 ตำบล พะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90100  โทรศัพท์ 074-330260 - 62 โทรสาร 074-330263   E-mail : sdoae@doae.go.th