ผู้อำนวยการ

นายอนุชา  ยาอีด

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา

รายงานประจำปี

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวสุรัตน์  ศรีเดช

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวศศิธร  หิรัญสาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอรทัย  ทองนอก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางธิดารัตน์  หลังปูเต๊ะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

424 หมู่ 2 ตำบล พะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90100  โทรศัพท์ 074-330260 - 62 โทรสาร 074-330263   E-mail : sdoae@doae.go.th