ผู้อำนวยการ

นายอนุชา  ยาอีด

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา

รายงานประจำปี

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

  • วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร องค์กรเกษตรกร และเกษตรกรในการขับเคลื่อน งานส่งเสริมการเกษตรของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

  • พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีและระบบการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่
2. ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร
3. ส่งเสริม ประสาน และสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและในเขตพื้นที่พิเศษ
4. ควบคุม กำกับ และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
5. เป็นศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดและประสานวิชาการ  
    กับหน่วยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
6. ศึกษา วางแผน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร และประสานการตรวจราชการในเขตพื้นที่
7. ให้คำปรึกษาและประสานงานแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนการปฏิบัติงานและบูรณาการแผนด้านการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  • ประวัติการก่อตั้ง

              สำนักส่งเสริมและพัฒนากรเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มีประวัติการก่อตั้ง ดังนี้

ปีพุทธศักราช 2516
      กรมส่งเสริมส่งเสริมการเกษตร ได้เริ่มก่อตั้งเป็นหน่วยงาน โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์ฝึกและนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้"เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาบุคลากร ของกรมส่งเสริมการเกษตรในภาคใต้


ปีพุทธศักราช 2518
      มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และได้เปลี่ยนชื่อศูนย์ฝึกและนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้เป็น "สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ จังหวัดสงขลา"             เพื่อทำหน้าที่ในการวางแผนศึกษา วิจัย ส่งเสริมการผลิตฝึกอบรมบุคคลากรและเกษตรกร และการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร รวมถึง การกำกับ ดูแล การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ  ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในภาค ในขณะนั้น ซึ่งได้แก่ หน่วยป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช 6 หน่วย

ปีพุทธศักราช 2545
      กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยได้เปลี่ยนชื่อสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ จังหวัดสงขลา
เป็น "สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา" และใช้ชื่อดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน ศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในภาค ในขณะนั้นได้แก่ ศูนย์ขยายพันธู์พืช 3 ศูนย์             ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) 3 ศูนย์ ศูนย์บริหารศัตรูพืช 2 ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธู์พืชเพาะเลี้ยง) 2 ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง)1 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ไหม) 1 ศูนย์

ปีพุทธศักราช 2548
      กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร (ไหม) 1 ศูนย์ ได้ย้ายไปสังกัดสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ

ปีพุทธศักราช 2549
      กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2549 ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 3 ศูนย์ ได้ย้ายไปสังกัดกรมการข้าว ปัจจุบันมีศูนย์ปฏิบัติการ ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) 3 ศูนย์ ศูนย์บริหารศัตรูพืช 2 ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 2 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง)1 ศูนย์สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

424 หมู่ 2 ตำบล พะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90100  โทรศัพท์ 074-330260 - 62 โทรสาร 074-330263   E-mail : sdoae@doae.go.th