ผู้อำนวยการ

นายอนุชา  ยาอีด

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา

รายงานประจำปี

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น

  • ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2560 >>> รายละเอียด  

  • เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการทำสวนจังหวัดชุมพร  >>> รายละเอียด

  • เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการทำไร่จังหวัดชุมพร    >>> รายละเอียด

  • เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมจังหวัดตรัง   >>> รายละเอียด

  • เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการทำนาจังหวัดสงขลา    >>> รายละเอียด

  • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ จังหวัดปัตตานี    >>> รายละเอียด



สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

424 หมู่ 2 ตำบล พะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90100  โทรศัพท์ 074-330260 - 62 โทรสาร 074-330263   E-mail : sdoae@doae.go.th