ผู้อำนวยการ

นายอนุชา  ยาอีด

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา

รายงานประจำปี

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายมานพ แก้วอัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางจิรภัทร รัตนพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 สาขาอาชีพทำสวนปาล์มน้ำมัน ของนายทวีป สูงสุทธิ์ หมู่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอมือง จังหวัดตรัง 

อ่านเพิ่มเติม 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม Core Team เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานด้านไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาหลักสูตร ถ่ายทอดความรู้ และเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใต้ด้วยการเพิ่มมูลค่า และยกระดับการผลิตสู่มาตรส่งออก ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน  

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายหวน ทนงาน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและนายกวี ลิ่มอุสันโนนักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2561 

อ่านเพิ่มเติม 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างเจ้าหน้าที่เดิมกับเจ้าหน้าที่ใหม่และมีการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม รวมทั้งการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานให้ตอบตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ ปี 2562 และแผนงานระยะ 5 ปี และการทำงานให้มีผลงานเด่นระดับพื้นที่เพื่อความมั่นคง ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

อ่านเพิ่มเติม 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวศิริกุล ศรีแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 

อ่านเพิ่มเติม 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายกวี ลิ่มอุสันโน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส   

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางทัศณี ศุภกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

อ่านเพิ่มเติม  

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวฉัตติญา พรหมปองสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนางานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอของจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นปรธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจและการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไป ในทิศทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีที่มีการชี้แจงแนวทางและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานปีต่อไป ในวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช   

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการเด่นและสื่อวีดิทัศน์ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ของ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยมีหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับเขต ร่วมพิจารณาคัดเลือก ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา  

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และนายมานพ แก้วอัพร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานเกษตรอำเภอถลาง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และนายมานพ แก้วอัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการสร้างอาคารตลาดเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรและแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 ตค.61 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวฉัตติญา พรหมปองสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายสมชาย พรุเพชรแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและงานนโยบายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร แก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่3 สาขาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายมานพ แก้วอัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อติดตามงานการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินังและดูสถานที่ก่อสร้างโดยได้รับงบประมาณจากรมส่งเสริมการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

23 ตุลาคม 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวศิริกุล ศรีแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าที่ เข้าร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรในวาระครบรอบปีที่ 51 และรับมอบนโยบายการดำเนินงานในปี 2562 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ จุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณ หอประชุมเปรม 100 ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายกวี ลิ่มอุสันโน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวฮูดา แก้วศรีสม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ปฎิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ออกเยี่ยมแปลงเกษตรกรในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามการดำเนินงาน และให้คำปรึกษาด้านการปลูกพืชต่าง ๆ ณ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง และตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ กิจกรรมสืบสานประเพณีทำบุญเดือนสิบ ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีของชาวภาคใต้ที่มุ่งอุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุพและผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานการส่งเสริมบริโภคผลไม้ปลอดภัย คุณภาพดีข้ามถิ่นเหนือ - ใต้ ปี 2561 ณ ห้างสรพพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดการแถลงข่าว การบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปี 2561 ณ โรแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2561 (ช่วงที่4) ณ โรแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาววัชรี  ด้วงแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่จัดทำสื่อวิดีทัศน์แปลงใหญ่ทุเรียนทรายขาว ณ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ “อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายประถม มุสิกรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายประถม มุสิกรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ลงติดตามในพื้นที่กิจกรรม อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายหวน ทนงาน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะฯติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2/2561  ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามบันทึกความ เข้าใจความร่วมมือพัฒนางานวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท  จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนแนวทางการดำเนินงาน ปี 2561  และแนวทางการดำเนินงานใน ปี 2562 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 26 ราย

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ผลการดำเนินงานและผลที่เกิดขึ้นตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ รวมทั้งเสนอแนวทาง กิจกรรรม เป้าหมายที่ต้องการดำเนินงานใน ปี 2562 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 ราย

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและศูนย์ปฏิบัติการ 2 ศูนย์ โดยมี นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมและมอบแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขตประจำปี 2561 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการคัดเลือกและกำหนดแผนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่ระดับเขต ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายมานพ  แก้วอัมพร  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการจัดชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฏาคม 2561 ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายกวี ลิ่มอุสันโน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวฮูดา แก้วศรีสม ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลเกษตรกรชาวสวนยาง ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสมชาย พรุเพชรแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลเกษตรกรชาวสวนยาง ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และตรัง เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางวัชลี โสพิน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชขังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับเขต ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา 

อ่านเพิ่มเติม

นายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการจัดงานรณรงค์และปราะชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน ของ 14 จังหวัดภาคใต้  ในระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณสำนักงานฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นส.ฉัตติญา พรหมปองสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้นายประถม มุสิกรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต้นแบบการบริหารจัดการสวนยางพาราสู่เกษตรทางเลือกและสร้างรายได้เสริม ภายใต้แผนการปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อำเภอท่าแพ และอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยได้ลงพื่นที่เก็บข้อมูลการปฏิบัติหลังจากได้รับการอบรม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสมชาย พรุเพชรแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดเก็บข้อมูลแปลงศึกษาการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตในนาข้าว อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พื้นที่ 8 ไร่ จำนวน 3 แปลง เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ และตามวิธีของเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้นายประถม มุสิกรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ศพก.อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ซึงมีการอบรมจำนวน 4 ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้นายประถม มุสิกรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต้นแบบการบริหารจัดการสวนยางพาราสู่เกษตรทางเลือกและสร้างรายได้เสริม ภายใต้แผนการปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อำเภอกาบัง และอำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยได้ลงพื่นที่เก็บข้อมูลการปฏิบัติของเกษตรกรหลังจากได้รับการอบรม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้นายหวน ทนงาน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการปลูกถั่วหรั่ง การปลูกพริกในภาชนะ และการปลูกผักยกแคร่ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นส.ศิริกุล ศรีแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีผสมผสานเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยวในกล้วยให้ครบคลุมพื้นที่การระบาดในเขตความรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายหวน ทนงาน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมสังเกตการณ์ และพบปะเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้ารการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาและพบปะผู้เข้าร่วมการจัดเวทียกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตร ระดับเขตภาคใต้ตอนล่าง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีบุคคลเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 220 คน และมีการจัดแสดงนิทรรศการของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต้นแบบ จาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสมชาย พรุเพชรแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานด้านดินปุ๋ย ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) กิจกรรมจัดทำแปลงทดสอบสาธิตการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2561อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมด้วยนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการระบาดโรคเหี่ยวในกล้วยหินจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมปัญจเพชรศอ.บต. อ.เมืองยะลาจ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนชาเจ๊ะเหม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มยางเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตรและร้านค้าลอยฟ้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มพัฒนาบุคลากร จัดประชุมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

นายกวี ลิ่มอุสันโน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางฮูดา แก้วศรีสม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกและการดูแลพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยวและดินทรายจัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2561 ณอำเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2561 ณอำเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาจัดการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาสภายใต้โครงการอบรมการปลูกพืชผักสวนครัวในภาชนะอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561  

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำด้วยวิธีแบบผสมผสานโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำรวจข้อมูลสถานการณ์การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพปีงบประมาณจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพปีงบประมาณ 2561 ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2561 2561 ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2561

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาร่วมประชุมเตรียมการจัดงานฟิวเดย์ระดับเขตณ ศพก. อำเภอมะนังจังหวัดสตูล  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตลงพื้นที่เก็บข้อมูลณจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตลงพื้นที่เก็บข้อมูลณวิสาหกิจชุมชน ณจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ภาคใต้ตอนล่างครั้งที่ 1/ 2561 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตปี 2561ณห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านตีน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมี นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และข้าราชการในจังหวัดสงขลา เฝ้าฯ รับเสด็จ ฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561   

อ่านเพิ่มเติม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย หมู่ที่ 6 ตำบล ธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมี นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และข้าราชการในจังหวัดสงขลา เฝ้าฯ รับเสด็จ ฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรเขต 5 ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการในการพัฒนาเยาวชนเกษตร เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเตรียมงานวันถ่ายทอดความรู้ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา 

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรเขต 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรเขต 5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับเขต รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรเขต 5 นำคณะกรรมเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับเขต ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านการผลิตและแปรรูปข้าวสังข์หยดอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรเขต 5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับเขต รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา 

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรเขต 5 สงขลา ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับเขตเพื่อขับเคลื่อนงาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวปัญชลี สุขวิไล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะฯ ติดตาม นิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวศิริกุล ศรีแสงจันทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะฯ ติดตาม นิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ ติดตาม นิเทศงาน ปีงบประมาณ 2561 ณ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลาระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางทัศนี  ศุภกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยคณะฯติดตาม นิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ ติดตาม นิเทศงาน ปีงบประมาณ 2561 ณ จังหวัดสงขลา และพัทลุง ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2561 

อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะฯติดตาม นิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ติดตาม นิเทศงาน ปีงบประมาณ 2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 

 อ่านเพิ่มเติม

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบนโยบายและแนวทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561  

อ่านเพิ่มเติม


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

424 หมู่ 2 ตำบล พะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90100  โทรศัพท์ 074-330260 - 62 โทรสาร 074-330263   E-mail : sdoae@doae.go.th